Polityka prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Prawną działającą pod marką Kancelaria Restrukturyzacyjna MRK

Administratorem Państwa danych osobowych jest IUSTITIA Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Rutkowska z siedzibą w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 18 08-110 Siedlce  (zwana dalej „Administratorem”), NIP: 825 126 79 28

Administrator przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.  Administrator dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”.

Cel i zakres przetwarzania danych

Serwisy internetowe Administratora mogą przetwarzać dane, które nie zawierają danych kontaktowych użytkownika, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego urządzenia, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do serwisu.

Administrator jest uprawniony do gromadzenia danych osobowych podawanych bezpośrednio przez użytkowników.

Zakres  przetwarzanych danych zależy  od charakteru relacji oraz w szczególności może  obejmować takie dane jak: Imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, dane potwierdzające przynależność do określonej grupy zawodowej, numer wpisu, PESEL.

Administrator jest uprawniony do może przetwarzania danych  osobowych użytkowników w następujących celach:

 1. Autoryzacji oraz przyznania dostępu do zasobów Administratora.
 2. Umożliwienia rejestracji na organizowane lub wspierane przez Administratora wydarzenia.
 3. Zapewnienia zgodności z prawem oraz bezpieczeństwa funkcjonowania serwisów Administratora.
 4. Prowadzenia analiz statystycznych.
 5. Wykonanie łączącej strony umowy.
 6. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

Podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:

 1. Udzielona przez użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): W pewnych sytuacjach Administrator może poprosić o udzielenie zgody na wykorzystanie danych osobowych.. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, za pośrednictwem funkcjonalności serwisów Administratora lub poprzez kontakt na adres e-mail. Należy pamiętać, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 2. Konieczność przetwarzania dla realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO):

W pewnych okolicznościach Administrator może mieć obowiązek przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu zachowania zgodności przepisami prawa (np. obowiązek utrwalenia złożonego przez użytkownika oświadczenia) lub wypełnienia zobowiązań Administratora wynikających z umowy, której stroną jest dany użytkownik Administrator będzie przechowywał dane osobowe w czasie trwania umowy oraz w czasie trwania obowiązków prawnych

    3. Realizacja uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust.1 lit. f RODO), o ile będą one przeważać nad prawami i wolnościami użytkownika. Takimi uzasadnionymi interesami mogą być w szczególności: prowadzenie komunikacji z użytkownikami, zapewnienie bezpieczeństwa serwisów Administratora oraz prowadzenie analiz statystycznych, archiwizacja danych dla spełnienia wymagania rozliczalności oraz ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, a także ochrona przed takimi roszczeniami. Dane będą przechowywane w okresie przedawnienia poszczególnych roszczeń.

Ujawnianie danych

 Administrator nie udostępnia danych użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji  umowy lub  odbywa się na żądanie użytkownika (np. w przypadku rejestracji na wydarzenia organizowane przez zewnętrznych dostawców).

Dostęp do danych użytkownika mogą posiadać podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (podwykonawcy i dostawcy), w tym zapewniający wsparcie techniczne funkcjonowania serwisów Administratora.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Prawa użytkowników

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownicy posiadają uprawnie do:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych– Każdy użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.
 1. Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 2. Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Prawo sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz).
 4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. ograniczenia wszelkich operacji przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne użytkownikowi np. do ochrony jego praw.
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych

pod adresem biuro@mrk.com.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.

Adres: ul. J. Piłsudskiego 18  08-110  Siedlce

Pliki cookies

Serwis www.mrk.com.pl  używa  technologii śledzących, w tym plików cookies.

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www oraz przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

Informacje gromadzone dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania sposobu, w który użytkownicy korzystają ze stron i podstron Administratora, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Do monitorowania informacji o użytkownikach Administrator wykorzystuje narzędzia Google Analytics, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics przez Administratora znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Aby dać użytkownikom korzystającym z naszych stron więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści. Zebrane dane są wykorzystywane przez Administratora jedynie w celu optymalizacji działań.

Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies