Upadłość

Ustawa z dnia 28.02.2003r. (tj. Dz.U.2019, poz. 498 ze zm.) Prawo Upadłościowe  reguluje zasady wspólnego  dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników, reguluje skutki ogłoszenia upadłości także w zakresie stosunków majątkowych małżeńskich oraz, co najistotniejsze, reguluje zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną. Postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte przez Sąd jedynie na wniosek dłużnika oraz w sytuacji wskazanej w ustawie na wniosek wierzyciela.

KANCELARIA IUSTITIA udziela kompleksowej pomocy prawnej osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz przedsiębiorstwom w zakresie postępowania upadłościowego. Świadczymy usługi zastępstwa procesowego (zarówno po stronie dłużnika jak również wierzyciela), piastujemy funkcję Syndyka, Tymczasowego Nadzorcy Sądowego po wyznaczeniu przez Sąd, udzielamy porad prawnych.

Prawo upadłościowe to szansa dla podmiotów w trudnej sytuacji gospodarczej na oddłużenie ale również dla wierzycieli na częściowe zaspokojenie roszczeń. Wierzyciel na etapie wszczęcia postępowania egzekucyjnego nie ma możliwości rzetelnej oceny stanu majątku dłużnika zaś decydując się na jego wszczęcie często ponosi  koszty komornicze w całości – nie uzyskując ich zwrotnego  zaspokojenia.

W oparciu o regulację ustawy prawo upadłościowe dłużnik będący osobą fizyczną uzyskuje możliwość rozpoczęcia „drugiego życia gospodarczego” poprzez ustalenie planu spłaty zobowiązań na realnym i możliwym do wykonania poziomie lub możliwość całkowitego umorzenia długu.

Ale co najistotniejsze: w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, piastunów organów osób prawnych, wspólników spółek osobowych istnieje prawny obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Brak realizacji ustawowego obowiązku rodzi osobistą odpowiedzialność odszkodowawczą tych podmiotów.